SCC (2010)     Multimediale communicatie over de e-overheid.
Stichting ICTU faciliteert programmaís die bijdragen aan de e-overheid. De ondersteuning op het gebied van communicatie vindt plaats via het Servicecentrum Communicatie (SCC). Binnen deze afdeling heb ik gewerkt aan ontwikkeling en implementatie van multimediale ondersteuning. Zo zijn er multimediale producties en presentaties gemaakt voor het ketensimulatiespel van VROM en RENOIR, de corporate story van ICTU, het thema í50 jaar e-overheidí, het nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) en informatiearchitectuur voor CIOís.

EGEM i-teams (2009)    Innovatie in communicatie naar gemeenten
De implementatieteams van de elektronische gemeenten stonden voor de uitdaging om kennis van en over de e-overheid te vertalen, zowel van landelijk naar gemeentelijk (uitrol) als terug (input ter verbetering). Ik heb hiervoor multimediale concepten geÔntroduceerd met name voor informatie over de themaís architectuur en plateauaanpak dienstverlening.

UWV (2008)     Multimediale presentatie over werken in het buitenland
UWV verzorgt onder meer voorlichting over werken en studeren in het buitenland. Daartoe bezoekt zij scholen, bedrijven en beurzen als de migratiebeurs. Ter ondersteuning van deze voorlichting heb ik een multimediale presentatie gemaakt aan de hand waarvan de voorlichting wordt gegeven. Hierin zijn videofragmenten verwerkt uit interviews met diverse betrokkenen en deskundigen.

Open Archief (2007)     Site voor familieverhalen van Ďkinderen van foute oudersí
In de verwerking van de Tweede Wereldoorlog vormen de kinderen van Duitse militairen en Ďkinderen van foute oudersí een aparte groep waarvoor maatschappelijk weinig belangstelling bestond. Die belangstelling neemt toe, onder meer blijkens een groot onderzoek dat het nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie naar deze groep is gestart. Ik ben bedenker en mede-initiatiefnemer van het Open Archief. Dit is een plek op het internet waar familieverhalen over voornoemde geschiedenis kunnen worden gepubliceerd en gelezen. Het Open Archief is gerealiseerd door Cogis met financiele steun van het ministerie van VWS.

Getronics (2006)     Multimediale offerte
Het automatiseringsbedrijf Getronics mocht offerte uitbrengen voor een grote uitbesteding van een uitvoeringsorganisatie. De ruimte om deze toe te lichten was beperkt. Ik kreeg de opdracht om deskundigen en verantwoordelijken van Getronics te interviewen over de offerte en een videocompilatie samen te stellen. Deze is toegevoegd aan de aanbieding zodat de offerte alsnog persoonlijk kon worden toegelicht.

Omnizorg (2005)     Multimediale voorlichting nieuwbouw opvang verslaafden
De gemeente Apeldoorn heeft een innovatief centrum voor opvang van verslaafden gerealiseerd in haar stad, Omnizorg. In de voorbereiding en het ontwerp is veel aandacht besteed aan de belangen en zorgen van de omwonenden. Hiertoe werd onder meer een voorlichtingscentrum ingericht. Aan de hand van interviews met deskundigen en de architect heb ik multimediale voorlichtingsproducten gemaakt waarmee inzichtelijk werd hoe zorgvuldig en veilig het centrum werd ingericht.

CWI (2004)     Multimediale voorlichting voor ingeschrevenen van het CWI
Het Centrum voor Werk en Inkomen (nu: UWV werkbedrijf) gaf voorlichting aan nieuw-ingeschrevenen in de vorm van een workshop. Hierin werd verteld over rechten, plichten, mogelijkheden etc. Op verzoek van regio Oost Nederland heb ik video-interviews gehouden met vertegenwoordigers uit de hele keten (werkzoekende, werkgever, CWI, UWV etc.). Op basis van het foto- en filmmateriaal heb ik een modulaire, multimediale presentatie samengesteld waarin thematische clips zijn verwerkt. Deze is landelijk uitgerold.

DTO (2001)     Cultuurverandering bij Serviceline Platform Services, Defensie
De Defensie Telematica Organisatie verzorgt de automatisering van het leger. De Serviceline Platform Services was een in Maasland ondergebracht organisatiedeel met geÔntegreerde beheertaken. Vroeger waren deze apart per technologisch platform ingericht. Ik begeleide het veranderingsproces naar meer uniforme werkwijze en vergelijkbaarheid van dienstverlening per platform.

OXFAM/Novib (2000)     Partnership op het thema van de Digital Divide
Ontwikkelingslanden vragen bij NGOís massaal om geld voor automatisering. Dat is begrijpelijk want ICT biedt kansen, bijvoorbeeld aan vissers en boeren die meteorologische informatie kunnen raadplegen en producten kunnen verhandelen. Tegelijk is ICT een bedreiging omdat het tempo van ontwikkeling van ICT de kloof tussen arm en rijk feitelijk vergroot. OXFAM/Novib was op zoek naar een partner in de ICT-sector waarmee in wederzijds belang op dit thema kon worden samengewerkt. Gedurende een half jaar heb ik daartoe aan een voorstel gewerkt met mijn contactpersoon bij OXFAM/Nobvib. Dat heeft het niet gehaald.

Y2K (1999)     Advisering vraagstuk millennium bij de Rijksoverheid
Als managing consultant van PinkRoccade was ik betrokken bij de onzekerheden ten aanzien van de mogelijk invloed van het millennium op het functioneren van geautomatiseerde informatiesystemen. Ik adviseerde diverse departmenten in wiens opdracht onze adviseurs werkzaam waren en was betrokken bij de strategie van PinkRoccade in relatie tot dit vraagstuk.

EURO (1998)     Advisering invoering euro bij de Rijksoverheid
De invoering van de euro was een majeur project, ook voor de Rijksoverheid. Bij PinkRoccade was ik indertijd managing consultant van een afdeling van 30 adviseurs. Een deel van hen werkte in opdracht van ministeries aan de voorbereiding op de invoering van de euro. Ik was betrokken bij de strategie van PinkRoccade voor de euro in de Rijksoverheid en eindredacteur van de door het ministerie van FinanciŽn geÔnitieerde handleiding Kennisbundel Euro en Informatiesystemen die aan alle Rijksoverheden is uitgereikt.

Nolan+ (1996)     Complementaire theorie over keteninformatisering
PinkRocccade werkte voor diverse overheden. Uitwisseling van gegevens tussen de systemen maakte een toenemend deel uit van ons werk. Met een groep van vier medewerkers ontwikkelden we een concept voor dienstverlening op dit gebied. We lieten ons inspireren door de theorieŽn van Jan Grijpink en Richard Nolan. De vrucht van ons werk is later bekend geworden als de Nolan+ theorie van Arre Zuurmond, ťťn van de leden van ons groepje van vier.

Outsourcing (1997)     Inhoudelijke uitwerking en aansturing outsourcing ICT
Ik maakte deel uit van Atribit Advies, een organisatiedeel van PinkRoccade dat specifiek was ingericht op outsourcingstrajecten. Ik was betrokken bij diverse trajecten binnen de overheid en vervulde een inhoudelijke en commerciŽle rol.

Netwerken (1994) Ontwikkeling thematische en branchegerichte netwerken
PinkRoccade ontwikkelde met succes netwerken voor sectoren en branches. In een commerciŽle en inhoudelijke rol was ik betrokken bij de initiatie, voorbereiding en implementatie van diverse netwerken waaronder GrafiGids (Grafische Sector) en Innovatienet (indertijd EZ, nu Syntens).

OpMaat (1995)     Productontwikkeling voor officiŽle Publicaties
De Staatsdrukkerij en Ėuitgeverij (Sdu) ontwikkelde een systeem voor raadpleging van officiŽle Publicaties, OpMaat. De brondata en concepten zijn bij RCC-IVEV ontwikkeld, een onderdeel van PinkRoccade waar ik destijds werkte. Ik was het eerste aanspreekpunt voor Sdu voor de productontwikkeling. OpMaat bestaat nog steeds maar is in een later stadium door een andere leverancier geserviced.

Justex (1994)     Een nationale jurisprudentievoorziening voor de rechterlijke macht
Begin jaren 90 vond de herzieningsoperatie rechterlijke organisatie plaats. Onderdeel daarvan was oprichting van de sectoren bestuursrecht bij de rechtbanken. Een ministeriele adviescommissie jurisprudentiedocumentatie moest adviseren over een deugdelijke jurisprudentievoorziening. Ik was hiervan gedurende ruim twee jaar de extern adviseur. Mijn taak concentreerde zich op het ontwikkelen van concepten voor uitvoering en het in kaart brengen van de technische, organisatorische en financiŽle uitvoeringsconsequenties.